Protocollen

Op school hebben we allerlei afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben we vastgelegd in protocollen. Bijgevoegde protocollen zijn besproken in het team en de Medezeggenschapsraad, waarin ook ouders participeren. De MR heeft ingestemd met de volgende protocollen.

Privacyregeling AVG
(Richtlijnen) voeding
en traktaties
Preventie en behandeling luizen op school
Leesproblemen
en dyslexie
Overgang naar een
volgend leerjaar
Leerlingenvervoer
onder schooltijd
Veiligheid bij het schoolzwemmen
Medicijngebruik
Meldcode huiselijk geweld