Verlof

Verlof kunt u aanvragen via SocialSchools.
Let op! Verlof aanvragen kan alleen via de website op een computer of laptop, niet via de app op uw telefoon.

Hoe doet u dat?

Het aanvragen van het verlof gaat via de onderstaande stappen: Zorg dat u bent ingelogd op de website https://inlog.socialschools.eu

Klik op “mijn kinderen”
Selecteer een van uw kinderen, u komt nu op de leerling pagina van uw kind. Klik hier op “verlof aanvragen“.

U kunt nu uw andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op “aanvragen“.

U kunt nu uw andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op “aanvragen” 

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend kunt u de status van uw aanvraag zien bij uw verlofaanvragen. U  kunt uw verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.

Toelichtingen

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantieverlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur éénmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben.
Let op: het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

Bijwonen van een huwelijksfeest

Bijwonen van een huwelijksfeest van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad indien het feest op een schooldag plaats heeft.

Bijwonen van ambts- of huwelijksjubileum

Bijwonen van een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e graad indien dit op een schooldag valt.

Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden”

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

De volgende situaties zijn GEEN “andere gewichtige omstandigheden”:

Hoe verloopt de procedure?

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulent neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.
LET OP: dit geldt niet voor aanvragen voor vakantieverlof!

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtconsulent wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtconsulent te melden. De leerplichtconsulent stelt vervolgens een onderzoek in en beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt